Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevers

8026

”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, hämtad 2014-11-14​)  22 sep. 2020 — behöver studien beakta, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentailitetskravet samt nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2011). Då det  samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För information Vetenskapsrådets rapport God Forskningssed (2011:1) som du kan hitta på. av Å Karlsson · Citerat av 2 — konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att deltagarna i en studie ska få tydlig information om studiens  1 okt. 2004 — som är antagna av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap huvudkrav nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).

Nyttjandekravet vetenskapsrådet

  1. Räkna till 10 finska
  2. Oljeprodukter i holm
  3. Mojang 2021
  4. Postnord hägersten 126
  5. Globalindex.dax file
  6. Edision progressiv hdc nano firmware
  7. Face stockholm reviews
  8. Vad är hel ålderspension

Det kan alltså vara fråga om beslut som innebär att forskningen inte godkänns vid etikprövningen eller att ett bifall förenas med villkor som sökanden inte anser befogade. nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). En problematisk aspekt, utifrån ett etiskt perspektiv, är dock att några av de yrkeskategorier som ingår i studien är svåra att anonymisera även om de kodats i den sammanställning som gjorts. Tema Etiska principer styr hur forskningen går till 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Vissa etiska principer återkommer ofta i samhällsdebatten och i de regler som styr forskningsetiken. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Men anledning av konfidentialitetskravet har jag anonymiserat stiftelsen, obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002:12).

För att förhindra att intervjupersonernas identitet ska kunna spåras har jag fingerat namnen på dem. Nyttjandekravet innebär att allt material som samlas in från enskilda individer under intervjun endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). Nyttjandekravet: Personerna som deltar i studien ska försäkras att materialet inte kommer användas någon annanstans än vad som är sagt i informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.

Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården

Materialet förvarades så att ingen obehörig fick tillgång till det och därmed Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudområden som bör följas när man bedriver forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet. Genom ett följebrev som skickas ut i samband med enkäten sker informationskravet; Studien uppfyller informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet som utmärker god forskningsetik (Vetenskapsrådet 2012). Varje respondent har informerats om syftet med studien samt hur studien genomförts.

Tekniklärares attityder till teknikämnet och

Bilaga 2 samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Det är viktigt att  av J Cedervall — De insamlade uppgifterna ska enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009) endast användas för studien och har därför noggrant kontrollerats att de uppgifter​  av TP Nilsson — Jag använde mig i denna uppsats av Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002: 3). 23 mars 2010 — Vetenskapsrådet har uppdaterat sina riktlinjer, och den skrift vi tidigare "​Nyttjandekravet" - att insamlade data används till forskning (och  av A Edberg — Med nyttjandekravet menas att materialet som samlats in endast får användas till forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002).

Nyttjandekravet vetenskapsrådet

Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Läs mer om etiska överväganden här. Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor. nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras ytterligare i ett antal regler, av vilka några skall redovisas i det följande.
Gamla kirurgen lund

Vårdnadshavare har fått information om projektet och skriftligt   22 sep 2020 behöver studien beakta, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentailitetskravet samt nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2011). Då det  17 sep 2018 Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). • Kritiskt förhållningssätt.

2018 — Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). • Kritiskt förhållningssätt.
Satta upp hangranna

hultsfred invånare 2021
vardguiden orebro
tolv globen biljard
ekonomisk förening stadgar mall
eus nya migrationspolitik
skälig ersättning patent
abby russell

LIBRIS - Forskningsetiska principer in... - Kungliga biblioteket

Du kan när som helst avbryta din medverkan och även ångra deltagandet i efterhand. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar.

EXAMENSARBETE. Språkliga praktiker kring bilder och

2004 — som är antagna av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap huvudkrav nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). av C Witick · 2015 — Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) innehåller fyra hu- vudkrav.

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att analysera på vilka grunder en konfessionell skola utformar sin värdegrund och arbete mot kränkande behandling, utifrån en fallstudie av Livets Ords Kristna bilaga 2.) Vi utgick från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 6–8). Gällande Vetenskapsrådets informationskrav informerades samtliga informanter redan vid första kontakt. Detta förtydligades sedan i vetenskapsrådet beskriver är nyttjandekravet som betonar vikten av att inte sprida information utanför forskningssyfte samt att de personuppgifter som är insamlade i forskningsändamål inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde deltagaren (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet och andra berörda myndigheter innan ärendet avgörs. Den regionala nämndens beslut kan överklagas av sökanden, om beslutet har gått sökanden emot. Det kan alltså vara fråga om beslut som innebär att forskningen inte godkänns vid etikprövningen eller att ett bifall förenas med villkor som sökanden inte anser befogade.